NAVN OG FORMÅL

1. Klubbens navn er: Klubbens Flyvesektion, forkortet IKF.
Klubben er en sektion under selve Klubben. Dens hjemsted er
sammenfaldende med Klubbens.
2. Flyvesektionens formål er gennem flyveaktiviteter i bred for-
stand at bidrage til, at medlemmerne lærer hinanden bedre at
kende. Dette formål skal også søges tilgodeset over for medlem-
mer i provinsen.
3. Flyvesektionen tegnes af sektionens formand eller dennes udpege-
de stedfortræder, alternativt af Klubbens formand.

MEDLEMSKAB

4. Som medlem i IKF kan optages alle ansatte i firmaet. Medlem-
skab af IKF medfører automatisk medlemskab af Klubben.
5. Medlemskab af IKF er bindende i mindst et år, regnet fra d. 1.
januar hvert år.
6. Medlemskab kan ophøre på følgende måder:
- Ved udmeldelse, der skal ske til sektionens formand med en må-
neds varsel til en 1. januar.
- Ved ophør af ansættelse i firmaet. Dog kan pensionister
forblive som medlemmer efter de gældende regler for Klubben.
- Ved eksklusion, der kan finde sted, når et medlem har gjort
sig skyldig i en handlemåde, der skader sektionens interesser
eller anseelse.
Eksklusion kan besluttes af sektionsledelsen, hvorefter et eks-
kluderet medlem kan indbringe beslutningen for førstkommende ge-
neralforsamling, der træffer den endelige afgørelse.
Ved medlemskabs ophør bortfalder enhver ret, der måtte tilkomme
vedkommende som sektionsmedlem, herunder eventuel medejendomsret
i sektionens formue og andre goder.
Udmeldelse af Flyvesektionen har ingen indflydelse på medlemskab
af Klubben eller andre sektioner under denne.

SEKTIONENS LEDELSE

7. Flyvesektionen ledes af en sektionsledelse på fire medlemmer.
Sektionsledelsen varetager sektionens daglige virke og interes-
ser i overensstemmelse med nærværende vedtægter og Klubbens
bestemmelser, samt administrerer og forvalter sektionens midler
med ansvar over for sektionens generalforsamling.
8. Sektionsledelsen vælges på generalforsamlingen ved afstemning
blandt de stemmeberettigede medlemmer for en periode af to år.
To medlemmer afgår efter tur hvert år. Genvalg kan finde sted.
Ny valgperiode påbegyndes førstkommende 1. januar efter valget,
med mindre andet besluttes af en generalforsamling. Desuden væl-
ges hvert år en suppleant, som i tilfælde af afgang fra ledelsen
i valgperioden indtræder med det afgåede medlems valgperiode.
9. Sektionsledelsen konstituerer sig på første møde med: Formand,
materielforvalter plus to medlemmer. Ledelsen mødes efter behov.

EKSTERNE RELATIONER

10. Flyvesektionen virker i tilknytning til Kongelig Dansk Aeroklub
(KDA). IKF skal således medvirke til, at de af sektionens med-
lemmer, der måtte ønske det, herunder især de aktive piloter, er
medlem af KDA. IKF tilstræber endvidere at markere sig som selv-
stændig flyveklub i Danmark.

ØKONOMI

11. Flyvesektionens virke financieres af tilskud fra Klubben, af
et månedligt medlemskontingent og af direkte deltagerbidrag til
de enkelte arrangementer.
12. Flyvesektionens regnskab indgår som en del af Klubbens regn-
skab, og er underkastet samme retningslinier og kontrol. Regn-
skabsåret følger Klubbens.
13. Størrelsen af det månedlige medlemskontingent fastsættes på sek-
tionens generalforsamling og trækkes over lønudbetalingen. En
vedtagen kontingentændring træder i kraft pr. førstkommende 1.
januar efter generalforsamlingen.
14. Aktive piloter og andre medlemmer, der gennem IKF indmeldes i
eksterne klubber, sammenslutninger eller lign., kan pålægges et
ekstrakontingent, som følger reglerne om medlemskontingent.

MATERIEL

15. Sektionen kan, inden for de givne økonomiske rammer, foretage
anskaffelse af flyveteknisk materiel af enhver art. Sådant ud-
styr opbevares og administreres af materielforvalteren. Udlån
kan ske til ethvert medlem mod behørig kvittering. Sektionens
piloter har dog forret til udstyr, som ønskes benyttet på aktu-
elle flyvninger.
Der skal til enhver tid forefindes en inventarliste over anskaf-
fet materiel.
16. Til brug for sektionens flyvearrangementer kan benyttes privat-
ejede og/eller lejede fly. Indgåede lejekontrakter skal være i
overensstemmelse med nærværende vedtægter og med de af Statens
Luftfartsvæsen udformede love og bestemmelser for flyleje.

GENERALFORSAMLING

17. Generalforsamlingen er Flyvesektionens højeste myndighed i alle
sektionens anliggender. Dog skal fælles regler for Klubben
overholdes.
På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved almindeligt
stemmeflertal, med undtagelse af ethvert ændringsforslag vedrø-
rende sektionens opløsning, hvortil kræves to trediedeles stem-
meflertal for vedtagelse. Hvert medlem har een stemme i enhver
sag til afstemning, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Særskilte vedtægter for IKF's selvrisikofond skal dog respekte-
res. (Vedtægter for denne, se )
Skriftlig afstemning kan finde sted, såfremt mindst en fjerdedel
af de fremmødte medlemmer forlanger det.
18. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af de frem-
mødte. Dirigenten behøver ikke at være medlem af sektionen.
Generalforsamlingen udpeger endvidere en referent. Referat un-
derskrives af dirigenten og referenten og udsendes til alle med-
lemmer inden 14 dage efter generalforsamlingen.
19. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november efter
skriftlig indkaldelse til alle medlemmer med mindst tre ugers
varsel.
Indkaldelsen skal indeholde tid og sted samt dagsorden for gene-
ralforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Årsberetning og fremlæggelse af regnskab
3. Årsberetning for selvrisikofond
4. Fastsættelse af kontingent
5. Fastsættelse af beløbsrammer for selvrisikofond
6. Valg af medlemmer til sektionsledelsen
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt


Forslag, der tilsigter en beslutning på generalforsamlingen,
skal tilstilles sektionsledelsen skriftligt senest 14 dage før
afholdelse af ordinær generalforsamling og udsendes af sektions-
ledelsen til alle medlemmer senest 5 dage før afholdelsen.
20. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når sektionsledelsen
finder det nødvendigt, eller når mindst en fjerdedel, dog mindst
10, af medlemmerne fremsætter skriftligt krav herom til sek-
tionsledelsen med angivelse af de sager, der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel med
angivelse af dagsorden og de sager og forslag, der skal behand-
les.
21. Til behandling af ændringsforslag til sektionens vedtægter kræ-
ves, at mindst halvdelen af sektionens medlemmer er mødt på ge-
neralforsamlingen. Er betingelsen om fremmøde ikke opfyldt,
skal sektionsledelsen inden fire uger fra generalforsamlingen
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, som træffer en-
delig afgørelse uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer.

OPLØSNING

22. Flyvesektionens opløsning kan kun besluttes af en i dette øjemed
indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Mindst halvdelen af
sektionens medlemmer skal være fremmødt.
Er betingelsen om fremmøde ikke opfyldt, skal sektionsledelsen
inden fire uger fra datoen for første ekstraordinære generalfor-
samling indkalde til en ny, ekstraordinær generalforsamling hvor
beslutning om opløsning kan træffes uden hensyn til det fremmød-
te antal medlemmer.
23. Flyvesektionens formue, herunder materiel af enhver art samt
eventuel selvrisikofond, overgår i tilfælde af sektionens opløs-
ning til Klubben.
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Klubbens
Flyvesektion d. 20. FEB 1985.


(c) februar 2002